20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants

Cada 20 de novembre es celebra el dia Internacional dels Drets dels Infants. En aquesta data es commemora l’aprovació de la Convenció dels Drets de l’Infant per part de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Aquesta convenció es va convertir en llei el 1990, després d’haver estat acceptada i firmada per 20 països, entre ells Espanya. Avui, la convenció ja ha estat acceptada per tots els països del món excepte Estats Units.

Aquesta convenció reconeix els drets humans dels infants i obliga als governs a complir-los.

La convenció consta de 54 articles, on es recullen drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els infants, entesos com a aquelles persones d’entre 0 i 18 anys.

El 20 de novembre, dia Internacional dels Drets dels Infants recordem que tot infant té dret a la salut, l’educació i la protecció.

Hem seleccionat 10 articles d’aquesta convenció per tal visualitzar alguns d’aquests drets. Els articles no han estat seleccionats per ser més importants,  ja que cada un dels articles d’aquesta convenció són igual d’importants per tal d’afavorir el dret a infants i adolescents.

Article 1
Pel que fa a aquesta Convenció, s’entén per infant tot ésser humà menor de 18 anys, tret que en virtut de la llei que li sigui aplicable, hagi assolit la majoria d’edat abans.
Article 2

 1. Els Estats membres han de respectar els drets enunciats en aquesta Convenció i assegurar-los a tots els infants sota la seva jurisdicció sense cap mena de discriminació, independentment de la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, l’opinió política o d’altra mena, l’origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, la incapacitat física, el naixement o qualsevol altra condició de l’infant, dels seus pares, o dels seus tutors legals.
 2. Els Estats membres prendran totes les mesures adequades per assegurar que l’infant estigui protegit contra tota classe de discriminació o càstig per mor de la condició, les activitats, les opinions expressades o de les creences dels seus pares, tutors legals o familiars de l’infant.
Article 7

 1. L’infant ha de ser enregistrar immediatament després del seu naixement i des d’aquest moment té dret a un nom, a tenir una nacionalitat i, fins on sigui possible, el dret a conèixer els seus pares i a ser pujat per ells.
 2. Els Estats membres han d’assegurar l’efectivitat d’aquests drets d’acord amb la seva legislació nacional i les obligacions concretes en virtut dels acords internacionals en aquest camp, especialment quan altrament l’infant mancaria de nacionalitat.
Article 13

 1. L’infant té el dret a la llibertat d’expressió; aquest dret inclou el dret a cercar, rebre, i difondre informació i idees de tota mena, sense consideració de fronteres, sigui oralment, per escrit, o impreses en forma d’art o per qualsevol altre mitjà triat per l’infant.
 2. L’exercici d’aquest dret pot estar subjecte a algunes restriccions, que seran només les que prevegi la llei i que siguin necessàries:
 3. a) per respecte als drets o a la reputació d’altri; o
 4. b) per a la protecció de la seguretat nacional, de l’ordre públic o de la salut o la moral públiques.
Article 19

 1. Els Estats membres han de prendre totes les mesures legislatives, administratives, socials i educatives apropiades per a protegir l’infant contra totes les formes de violència física o mental, lesions, abusos, abandonament o tracte negligent, maltractament o explotació, inclosos els abusos sexuals, físics o mentals, mentre està sota la tutela dels seus pares, tutors legals o de qualsevol altra persona que en tingui la tutela.
 2. Aquestes mesures protectores, si cal, han d’incloure procediments efectius per a l’establiment de programes socials, amb la finalitat de donar el suport necessari a l’infant i als que en tenen la tutela, i també per a d’altres maneres de prevenir, detectar, informar, derivar, investigar, tractar i seguir els casos de maltractaments descrits més amunt, a més de les actuacions judicials, si fossin necessàries.
Article 23

 1. Els Estats membres reconeixen que l’infant disminuït físicament o mentalment ha de gaudir d’una vida plena i respectable en condicions que li assegurin dignitat, que li permetin d’arribar a valdre’s per ell mateix i que li faciliten la participació activa en la comunitat.
 2. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant disminuït a rebre atencions especials i vetllaran perquè, d’acord amb els recursos disponibles, es presti a l’infant beneficiari i als qui tinguin la responsabilitat de la seva cura l’ajuda sol·licitada, i que aquesta sigui l’adequada a la situació de l’infant i dels pares o d’altres persones que en tinguin cura.
 3. En consideració a les necessitats especials de l’infant disminuït, l’ajuda donada d’acord amb el paràgraf 2 ha de ser gratuïta sempre que sigui possible, tenint en compte els recursos econòmics dels seus pares o de les altres persones que en tinguin cura, i ha d’anar destinada a assegurar que l’infant disminuït tingui accés efectiu a l’educació, la formació, els serveis d’atenció a la salut, la preparació per al treball, i les oportunitats d’esplai, i que rebi aquests serveis de manera adequada per a aconseguir la màxima integració social i desenvolupament individual possibles, inclòs el desenvolupament cultural, i espiritual.
 4. Els Estats membres han de promoure, amb esperit de cooperació internacional, l’intercanvi d’informació adequada en el camp de l’atenció preventiva de la salut i del tractament mèdic, psicològic i funcional dels infants disminuïts, i la difusió d’informació concernent als mètodes de rehabilitació i als serveis d’ensenyament i de formació professional, i l’accés a aquesta informació, amb l’objectiu que els Estats membres puguin millorar llur capacitat i coneixements i ampliar llur experiència en aquest camp. En aquest aspecte, s’han de tenir especialment en compte els països en vies de desenvolupament.
Article 24

 1. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant a gaudir del nivell de salut més alt possible i d’equipaments de tractament de les malalties i de restabliment de la salut. Els Estats integrants s’han d’esforçar a assegurar que cap infant no sigui privat del seu dret a accedir a aquests serveis.
 2. Els Estats membres han d’assegurar la plena aplicació d’aquest dret i, especialment., han de prendre les mesures següents:
 3. a) Reduir la mortalitat dels nadons i dels infants.
 4. b) Assegurar la prestació de l’assistència mèdica i l’atenció a la salut que siguin necessàries a tots els infants, posant l’èmfasi en el desenvolupament de l’atenció primària de la salut.
 5. c) En el marc de l’atenció primària de la salut, combatre les malalties i la desnutrició mitjançant, entre d’altres coses, l’aplicació de la tecnologia de què es disposi i el subministrament d’aliments nutritius adequats i d’aigua potable neta, prenent en consideració els perills i els riscs de pol·lució ambiental.
 6. d) Assegurar atenció sanitària prenatal i postnatal a les mares.
 7. e) Vetllar perquè tots els sectors de la societat, i especialment els pares i els infants, estiguin informats, tinguin accés a l’educació i rebin suport en l’ús dels coneixements bàsics sobre la salut i la nutrició dels infants, els avantatges de l’alletament matern, la higiene i la sanitat ambiental, i la prevenció d’accidents.
 8. f) Desenvolupar l’atenció sanitària preventiva, l’orientació dels pares i l’educació i els serveis de planificació familiar.
 9. Els Estats membres han de prendre totes les mesures apropiades eficaces per bandejar les pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.
 10. Els Estats membres es comprometen a promoure i encoratjar la cooperació internacional per aconseguir progressivament la realització plena dels drets reconeguts en aquest article. Respecte a això, s’han de tenir en compte especialment les necessitats dels països en desenvolupament.
Article 28

 1. Els estats membres reconeixen el dret de l’infant a l’educació, i amb l’objectiu d’aconseguir aquest dret progressivament i basant-se en la igualtat d’oportunitats, especialment han de:
 2. a) Implantar l’ensenyament primari obligatori i gratuït per a tothom;
 3. b) Fomentar el desenvolupament de formes diferents de l’ensenyament secundari, inclòs l’ensenyament general i el professional, i posar-lo a l’abast de tots els infants prenent les mesures pertinents, com ara implantat l’ensenyament gratuït i oferint ajut econòmic en cas de necessitat;
 4. c) Mitjançant qualsevol mitjà adequat, fer que l’ensenyament superior sigui accessible a tothom, segons la capacitat de cadascú.
 5. d) Posar a l’abast de tots els infants informació i orientació sobre les qüestions referents a l’educació i professionals.
 6. e) Prendre mesures per a encoratjar l’assistència regular a l’escola i reduir les taxes d’abandonament escolar.
 7. Els Estats membres han de prendre totes les mesures adequades per assegurar que la disciplina escolar sigui administrada de manera compatible amb la dignitat humana de l’infant i de conformitat amb aquesta Convenció
 8. Els Estats membres han de fomentar i encoratjar la cooperació internacional pel que fa a l’educació, especialment amb l’objectiu de contribuir a eliminar la ignorància i l’analfabetisme del món, i facilitar l’accés als coneixements científics i tècnics i als mètodes d’ensenyament moderns. En aquest aspecte, s’ha de tenir en compte especialment les necessitats dels països en desenvolupament.
Article 29

 1. Els Estats membres convenen que l’educació de l’infant ha d’anar adreçada a:
 2. a) Desenvolupar tant com es pugui la personalitat, el talent i la capacitat mental i física de l’infant;
 3. b) Infondre en l’infant el respecte envers els drets humans i les llibertats fonamentals i els principis consagrats en la Carta de les Nacions Unides;
 4. c) Infondre en l’infant el respecte envers els seus pares, la seva pròpia identitat cultural, llengua i valors, i envers els valors nacionals del país on viu, del país d’on podria procedir i envers les civilitzacions diferents de la seva;
 5. d) Preparar l’infant a una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat entre els sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics, nacionals i religiosos i persones d’origen indígena;
 6. e) Infondre en l’infant el respecte a l’entorn natural.
 7. Cap punt d’aquest article o de l’article 28 ha de ser interpretat de manera que restringeixi la llibertat dels individus i de les entitats per establir i dirigir institucions d’ensenyament, sempre que siguin respectats els principis del paràgraf 1 d’aquest article, i que l’educació donada en aquestes institucions s’ajusti a les normes mínimes de l’Estat.
Article 31

 1. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.
 2. Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l’infant a participar plenament en la vida cultural i artística i han d’afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai.

Si vols veure el text íntegre d’aquesta convenció, ho pots fer en el document que UNICEF ha elaborat.

Tot i que alguns articles ens puguin semblar molt obvis, sabem que no sempre és així, i que encara cal lluitar per garantir que la infància té tots aquests drets.

Entre tots els articles, nosaltres ens hem fixat en l’article 31, on es reconeix el dret al descans i al joc. Jugar és molt important, cal que els infants juguin ja que el joc afavoreix el seu desenvolupament alhora que els proporciona satisfacció i aprenentatge.

I quina millor manera de celebrar aquesta data que jugant? Quiràlia t’ofereix diferents jocs gegants, jocs, activitats o tallers per tal de commemorar aquesta data tant especial.

Contacta amb nosaltres per conèixer totes les possibilitats.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.